Skip to main content

PRIVACYVERKLARING VAN VZW Fabrieksconcerten

PRIVACYVERKLARING VAN VZW Fabrieksconcerten

 

VZW Fabrieksconcerten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZW Fabrieksconcerten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • ●  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • ●  De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • ●  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • ●  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • ●  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • ●  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  VZW Fabrieksconcerten
  Hoeksken 75
  9520 Sint-Lievens-Houtem
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Telefoon: 0475 22 07 61

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en leveranciers.

Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door VZW Fabrieksconcerten verwerkt verwerkt voor de uitvoering van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
- Foto, video, audio opnames (Gerechtvaardigd belang)
- Administratie van werkende leden (Algemene Vergadering) (Contractuele basis)

- Administratie van vrijwilligers (Contractuele basis, Gerechtvaardigd belang)
- Communicatie met werkende leden (Contractuele basis)
- Communicatie met vrijwilligers (Gerechtvaardigd belang)
- Verzamelen contactgegevens potentiële sponsors (bedrijven en verenigingen) (Gerechtvaardigd belang)

- Administratie van bestuurders (Raad van Bestuur) (Contractuele basis)
- Verzekering van vrijwilligers (Contractuele basis)
- Aanschrijven van potentiële sponsors/donateurs via brief (Gerechtvaardigd belang)
- Communicatie met bestuurders (Contractuele basis)
- Administratie van contactgegevens van leveranciers (Contractuele basis)
- Registratie effectieve sponsors/donateurs (Contractuele basis)
- Communicatie met leden, donateurs, klanten, leveranciers en overheidsinstellingen i.v.m. betalingen (Contractuele basis)
- Bezorgen fiscaal attest aan sponsors/donateurs (Wettelijke verplichting)
- Registratie betalingen (Contractuele basis)

Wanneer we uw toestemming vragen voor de verwerking van gegevens, heeft u steeds het recht om de toestemming terug te trekken.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

- Voornaam, roepnaam, familienaam - Adres (privé)
- Telefoonnummer (privé)
- E-mailadres (privé)

- Adres (werk)
- Telefoonnummer (werk) - E-mailadres (werk)
- Geboortedatum, leeftijd - Geslacht
- Rijksregisternummer

- Foto's
- Video-opnames
- Audio-opnames
- Bankrekeningnummer - Facturatieadres

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact,...). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van:

- Officiële foto's worden genomen door een door ons gekozen fotograaf. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor foto's genomen door bezoekers van onze evenementen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

We gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

We gebruiken alle verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:
- Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider zoals Assist)
- Het verzorgen van de internet omgeving (via een webhosting- of mailhosting-firma)
- Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers (via een federatie of koepel, een verzekeringsmaatschappij of makelaar)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

VZW Fabrieksconcerten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

- Foto, video, audio opnames (5 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Administratie van werkende leden (Algemene Vergadering) (2 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Administratie van vrijwilligers (2 jaar na stopzetting vrijwilligerswerk)
- Communicatie met werkende leden (2 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Communicatie met vrijwilligers (2 jaar na stopzetting vrijwilligerswerk)
- Verzamelen contactgegevens potentiële sponsors (bedrijven en verenigingen) (2 jaar na laatste donatie)
- Administratie van bestuurders (Raad van Bestuur) (2 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Verzekering van vrijwilligers (2 jaar na stopzetting vrijwilligerswerk of na afsluiten verzekeringsdossier)
- Aanschrijven van potentiële sponsors/donateurs via brief (2 jaar na laatste donatie)
- Communicatie met bestuurders (2 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Administratie van contactgegevens van leveranciers (5 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.) - Registratie effectieve sponsors/donateurs (2 jaar na laatste donatie, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Communicatie met leden, donateurs, klanten, leveranciers en overheidsinstellingen i.v.m.

betalingen (5 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Bezorgen fiscaal attest aan sponsors/donateurs (2 jaar na laatste donatie, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Registratie betalingen (5 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)

Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking (...inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking...). Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens VZW Fabrieksconcerten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.
- Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
- Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een 'firewall'.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft
recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvol-ledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uit-schrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35
1000 Brussel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

VZW Fabrieksconcerten kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 05/05/2020.

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.